Sanning

Påståendet att människan är god är en sanning, liksom motsatsen. Enligt koherensteorin så är ett påstående sant om det följer logiskt ur ett system av påståenden. Eftersom ett påstående kan vara koherent (samstämmigt) med ett system men inte koherent med ett annat, så betyder det att valet av system avgör vad som är sant. För att minimera den relativism som detta medför, så måste strävan vara att skapa system, som ytterst vilar på påståenden som utgör mätbara storheter och vars tolkning är oomtvistad.

Tyvärr är inte verkligheten alltid väl strukturerad eller enkel och människor delar inte alltid värderingar. Någon anser att människan är i grunden god emedan någon annan anser att människan är ond och en tredje att det varierar.

Att mäta tillför något väsentligt för möjligheten att föra ett resonemang framåt. Att mäta framtvingar avgränsningar och definitioner av begrepp. Att mäta huruvida människan är ond eller god, tvingar fram en definition av begreppen ”ond” och ”god”, som kan kritiseras. Mätningern tillför data som kan analyseras och tolkas utifrån den satta definitionen samt kritiseras. Slutsatsen kan vara att människan befinner sig någonstans på en skala mellan många storheter som var och en kanske inte kan tilldelas betydelsen av varken ond eller god.

Att mäta utesluter inte tyckandet, men minimerar tron.